Algemene voorwaarden

 

 

A. ALGEMEEN

 

De bestellingen kunnen per mail of telefonisch geplaatst worden.

Wij geven de voorkeur om uw bestelling per mail te plaatsen zodoende kunnen wij u een bevestiging van uw bestelling terugmailen.

 

Bestellingen zijn pas geldig indien wij u een bevestiging gestuurd hebben.·

Voor het plaatsen van een bestelling hebben wij volgende gegevens van u nodig:

 

* uw naam, adres, telefoonnummer, plaats van de levering.

 

De klant brengt al het leeggoed afgewassen terug.

De verdere betaling gebeurt steeds op het moment van het terugbrengen van het leeggoed.

Niet afgewassen schotels, verlies of gebroken materiaal worden in rekening gebracht.

Bij niet of laattijdig betalen, zijn de voorwaarden zoals hieronder vermeld geldig.

 

B. PRODUCTEN EN PRIJZEN

 

1) Alle producten op de website zijn zo volledig mogelijk en te      

    goeder trouw beschreven.

 

2) De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze       op onze website aangeboden worden.

 

3) De BTW- bedragen die worden toegepast zijn in geval van levering

    of afhaling van gerechten, 6%. Er wordt 21% in rekening gebracht     bij alle andere goederen en prestaties zoals dranken,          

    leveringskosten, huren materiaal enz. In geval van afwerking ter         plaatse wordt er 12% op het totaalbedrag gerekend.

 

4) De korting voor contante betaling tbv 2% is reeds ingerekend in         onze prijzen.

 

C. BESTELLING - OPTIE - GELDIGE OVEREENKOMST - ORDERBEVESTIGING

 

1) Alle bestellingen en/of aanvragen worden voorafgegaan van een       gedetailleerde prijsofferte.  

 

2) Een optie op de datum wordt genomen op het ogenblik dat             Traiteur Robert de volledig ingevulde bestelbon van u heeft             ontvangen.

 

3) Bij wijze van orderbevestiging zal Traiteur Robert bij ontvangst van     de bestelbon u een voorschotfactuur toesturen.

 

4) In geval het totaalbedrag hoger is dan 1000,00 €, wordt een             bijkomend voorschot verwacht van 30%.

D. WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING

 

1) Bij wijziging van het aantal personen binnen de 72 uur voor het evenement kan geen rekening meer worden gehouden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partij, minstens bevestigd per mail.

 

2) Indien het aantal genodigden aangegeven op de                   bestelbon verminderd wordt met meer dan 10% kan             Traiteur Robert de initieel opgegeven prijzen herzien.

 

E. ANNULERING

 

Bij een annulering van een bestelling binnen de 72 uur voor het evenement zal de klant de volledige bestelling worden aangerekend inbegrepen de kostprijs van de kelner(s) en/ of kok.

 

F. LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

1) De plaats van levering is deze van het leveringsadres dat u     aangaf op uw bestelling.

 

2) Traiteur Robert doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen     dat u uw producten en diensten ontvangt binnen de             levertermijn zoals overeengekomen. Traiteur Robert kan         echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele         vertragingen door overmacht.

 

G. BETALING

 

Alle facturen van Traiteur Robert zijn betaalbaar binnen 10 dagen vanaf datum van het evenement, behalve anders schriftelijk bevestigd. Voorschot bedraagt 30 % op het totaalbedrag.

Bij niet- tijdige betalingen is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%  aslmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een forfaitair minimum van 150.00 euro.

 

H.Algemene voorwaarden

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere offerte, bestelbon, factuur, levering en bestelling bij en op iedere overeenkomst gesloten met Traiteur Robert.

 

Alle geschillen, zonder uitzondering, met betrekking tot of voortvloeiende uit alle overeenkomsten gesloten met Traiteur Robert worden beheerst door het Belgische recht en zullen exclusief beslecht worden door het Vredegerecht van het kanton Asse of Nederlandstalige rechtbank van Koophandel Brussel of de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel.